De Rijswijkse Golfclub en BV Golfbaan Rijswijk, hierna te noemen RGC, hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe RGC omgaat met persoonsgegevens.

RGC doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RGC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee dat:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
 • Om uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als RGC deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
 • RGC op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, RGC u hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

RGC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met RGC wenst op te nemen kunt u dat doen via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door RGC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RGC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.
 • Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door RGC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door RGC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RGC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door RGC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door RGC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RGC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door RGC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen door RGC aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maakt RGC gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

RGC zal nimmer persoonsgegevens ter beschikking stellen aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt RGC vanzelfsprekend de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal RGC de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij RGC opvraagt. In een dergelijk geval dient RGC medewerking te verlenen en is RGC verplicht deze gegevens te verstrekken. Tevens kan RGC persoonsgegevens delen met derden indien u RGC hiervoor schriftelijk toestemming verleent.

Binnen de EU

RGC verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

RGC verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

RGC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de Wet is vereist.
Beveiliging
RGC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. In dat verband zijn onder andere de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens RGC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • RGC hanteert een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid op alle de door RGC gebruikte systemen;
 • RGC pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding voor is;
 • RGC maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • RGC test en evalueren regelmatig de door RGC genomen maatregelen;
 • De medewerkers van RGC zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die RGC van u ontvangen heeft. Voorts kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door RGC of door één van onze verwerkers. Daarnaast hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door RGC te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. RGC kan u vragen om u te legitimeren voordat RGC gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Indien RGC uw persoonsgegevens mag verwerken op basis van een door u gegeven toestemming , dan hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt RGC u hierover direct contact met RGC op te nemen. Komt RGC er niet samen met u uit dan betreurt RGC dat. In dat geval hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van de Privacy Policy van RGC nog vragen of opmerkingen heeft kunt u vanzelfsprekend contact met RGC opnemen!
Contactgegevens:
Rijswijkse Golfclub / BV Golfbaan Rijswijk
Delftweg 59
2289 AL
Rijswijk
management@rijswijksegolf.nl